23 kwietnia 2024
Jakie szkolenia BHP musi mieć pracownik?

Jakie szkolenia BHP musi mieć pracownik?

Jakie szkolenia BHP musi mieć pracownik? Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie nowemu pracownikowi szkolenia BHP. Kiedy powinno się odbyć? Przed rozpoczęciem przez zatrudnionego wykonywania obowiązków zawodowych na danym stanowisku pracy. Pracodawca ponosi główną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Jego zadaniem jest stworzenie odpowiednich warunków pracy oraz zapewnienie procedur i instrukcji bezpiecznego postępowania. Z drugiej strony pracownik musi przestrzegać tych zasad.

Najważniejsze elementy szkolenia BHP

Kiedy zatrudniasz nowego pracownika, Twoim obowiązkiem jako pracodawcy jest zapewnienie:

 • Szkolenie BHP przed dopuszczeniem do pracy.
 • Szkolenie przy zmianie procedur pracy lub przy zakupie nowego sprzętu.
 • Szkolenia przy zmianie procedur pracy lub przy zakupie nowego sprzętu i urządzeń, zasad ochrony przed ryzykiem i oceny ryzyka.
 • Bezpłatnie udostępniać środki ochrony indywidualnej i informować pracowników, jak z nich korzystać.

Po odbytym szkoleniu wstępnym oraz okresowym pracownik otrzymuje kartę szkolenia która jest przechowywana w aktach personalnych w dziale kadr. Szkolenie jest opłacane przez pracodawcę i wliczane do godzin pracy.

W przypadku szkolenia BHP możemy spotkać 4 główne formy uczenia się:

 • Instruktaż – forma szkolenia trwająca minimum 2 godziny, która pozwala na zdobycie, aktualizację lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywanej pracy i zachowania zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.
 • Seminarium – forma szkolenia trwająca minimum 5 godzin lekcyjnych i mająca ten sam cel co szkolenie instruktażowe.
 • Kurs – szkolenie, które trwa nie mniej niż 15 godzin lekcyjnych i w przeciwieństwie do instruktażu i seminarium, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zasad higieny i bezpieczeństwa pracy.
 • Samokształcenie odbywające się online – samokształcenie na podstawie materiałów dostarczonych przez organizatora szkolenia oraz ewentualnych konsultacji internetowych.

Jakie szkolenia bhp musi mieć pracownik?

Przed rozpoczęciem pracy przez nowego pracownika musi on ukończyć szkolenie wstępne-wprowadzające. Składa się z dwóch części. Pierwsze to instruktaż ogólny (aby upewnić się, że znasz podstawowe zasady BHP). Druga część to instruktaż stanowiskowy, podczas którego należy poinformować pracownika o niebezpieczeństwach i zagrożeniach związanych z wykonywaną pracą oraz o tym, jak się przed nimi chronić. Ponadto musisz edukować pracownika w zakresie bezpiecznych praktyk pracy. Ten rodzaj szkolenia jest przeznaczony dla każdego pracownika rozpoczynającego pracę.

Jaki jest cel szkolenia wstępnego BHP?

Jakie szkolenia BHP musi mieć pracownik?
Jakie szkolenia BHP musi mieć pracownik?

Szkolenie wstępne BHP organizowane jest dla pracowników przed rozpoczęciem pracy. Ma ono na celu dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności potrzebnych do dobrego wykonywania pracy. Na takich kursach dowiesz się o zagrożeniach, jakie kryją się na konkretnych stanowiskach w miejscu pracy.

Instruktaż ogólny podczas którego uczestnicy mogą zapoznać się z podstawami ochrony pracy, zagadnieniami zawartymi w Kodeksie pracy, regulaminem firmy, w której pracują, czy wreszcie zasadami udzielania pierwszej pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jest ono przeprowadzane przez inspektora BHP, pracodawcę lub odpowiednio wykwalifikowanego pracownika wyznaczonego przez pracodawcę.

Instruktaż stanowiskowy prowadzony na temat specyfiki pracy, który pozwala zrozumieć zasady pracy, jakie czynniki i ryzyka zawodowe występują na danym stanowisku. Szkolenie stanowiskowe daje możliwość zapoznania się z czynnikami środowiskowymi występującymi w miejscu pracy, środkami ochrony przed zagrożeniami oraz bezpiecznymi praktykami pracy. Szkolenie powinno odbywać się za każdym razem, gdy zmieniają się warunki pracy lub miejsce pracy. Przeprowadza go pracodawca lub osoba przez niego upoważniona, o ile oczywiście oni sami są kompetentni i przeszkoleni. Karta szkolenia jest ważna maksymalnie 12 miesięcy, ale osoby na stanowiskach kierowniczych muszą powtarzać szkolenie co sześć miesięcy.

Szkolenie okresowe BHP dla:

 • Pracodawcy.
 • Osób kierujących pracownikami.
 • Pracowników biurowych.
 • Pracowników na stanowiskach robotniczych.
 • Personelu inżynieryjno-technicznego.
 • Służby BHP.

Szkolenia okresowe BHP przeprowadzane są w trakcie pracy. Jest to niezbędne do dalszego wykonywania obowiązków przez pracownika w jego miejscu pracy. Pozwalają doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem jest, odświeżenie wiedzy pracowników, przypomnienie im zasad BHP w miejscu pracy oraz zapoznanie uczestników z ich rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi.

Sprawdź koniecznie:

Programy szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie ochrony pracy powinny określać konkretne tematy, formy prowadzenia i czas trwania takiego szkolenia dla każdej grupy. Kto opracowuje te programy? Nikt inny niż pracodawca lub jednostka organizacyjna prowadząca szkolenie BHP po uprzedniej konsultacji z pracodawcą. W obu przypadkach przed pracodawcą stoi bardzo ważne zadanie, w końcu to on najlepiej wie, co dzieje się w jego firmie i co powinni wiedzieć pracownicy.

Wykładowcy i instruktorzy biorący udział w szkoleniu są starannie przygotowani. Oprócz znajomości zagadnień BHP mają przygotowanie dydaktyczne, aby prowadzić szkolenia z owocnymi rezultatami. Szkolenia BHP mogą być prowadzone online. Zaletą takiego szkolenia jest niewątpliwie domowa atmosfera i pewność otrzymania karty szkoleniowej. Kursy podzielone są według stanowisk i miejsc pracy, można też uczyć się w językach obcych, zwłaszcza w popularnym języku angielskim.