14 lipca 2024
Ochrona osób i mienia - co to jest

Ochrona osób i mienia – co to jest

Ochrona osób i mienia – co to jest – to usługa, która wykonywana jest przez profesjonalne agencje ochrony. Są miejsca, w których ochrona staje się standardem – z takich usług często korzystają różnego rodzaju przedsiębiorstwa, a także sklepy czy biurowce. Ochronę dzieli się na kilka podstawowych form, a to która zostanie zastosowana zależy od wymagań konkretnego obiektu.

Formy ochrony osób i mienie

Dziennik Ustaw definiuje i określa jakie formy ochrony mienia mogą zostać zastosowane, są to:

1) bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów i osób – przez którą rozumie się:

  • ochronę stałą lub doraźną,
  • ochronę polegająca na stałym dozorze sygnałów, które są przesyłane, gromadzone i przetwarzane w specjalnych urządzeniach i systemach alarmowych,
  • ochronę polegająca na stosowaniu konwoju do zabezpieczania wartości pieniężnych i innych wartościowych lub niebezpiecznych przedmiotów;

2) zabezpieczenie techniczne – które polega na:

  • montażu systemów i urządzeń alarmowych, które sygnalizują zagrożenie oraz eksploatacji, konserwacji i ewentualnej naprawie,
  • montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia, a także ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu.

Na czym polega ochrona osób i mienia

Ochrona osób to troska o bezpieczeństwo ludzi znajdujących się w danym miejscu, polega ona na ochronie życia, zdrowia oraz nietykalności cielesnej. Ochrona mienia służy do zabezpieczenia nieruchomości, towarów, maszyn, urządzeń, sprzętów itp. Firma ochroniarska nadzoruje, aby osoby trzecie nie zniszczyły, lub nie przywłaszczyły sobie, danego mienia. W przypadku ochrony mienia ochronie często podlega nie tylko sam obiekt, ale również teren wokół niego. Wyspecjalizowane firmy ochroniarskie nie rozdzielają tych dwóch przypadków, traktując ochronę osób i mienia jako jedną usługę.

Ochrona osób i mienia – jak wygląda

Ochrona osób i mienia - co to jest
Ochrona osób i mienia – co to jest

W przypadku ochrony osób i mienia najczęściej wyróżnia się ochronę bezpośrednią i ochronę pośrednią. Przez bezpośrednią ochronę rozumie się całodobowy monitoring konkretnego obiektu lub miejsca, a także doraźną ochronę w konkretnie wyznaczonym terminie, np. ochrona różnego rodzaju imprez okolicznościowych. Ochrona może mieć także charakter interwencyjny, który polega na tym, że pomoc nadchodzi w momencie m.in. uruchomienia się alarmu. Taka forma ochrony odbywa się przy użyciu specjalistycznych systemów monitoringowych i alarmowych. Urządzenia takie dostarcza zatrudniona agencja ochrony, która dba również o ich właściwą konfigurację, konserwację i ewentualną naprawę. W razie awarii firma dokonuje niezbędnych napraw lub wymienia sprzęt na nowy. Ochrona interwencyjna to zdecydowanie najpopularniejsza forma ochrony – można spotkać się z nią np. w niewielkich obiektach, w których nie ma możliwości zastosowania ochrony bezpośredniej.

Pracownik ochrony osób i mienia

Do zadań pracowników ochrony osób i mienia należy ochrona, która rozpatrywana może być w dwóch aspektach: w ramach wewnętrznej służby ochrony bądź praca na rzecz przedsiębiorcy. W przypadku wariantu drugiego przedsiębiorca musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej dotyczącej usług ochrony osób i mienia. Ustawa definiuje pracownika ochrony jako każdą osobę, która wpisana została na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego. Według ustawy pracownikiem ochrony może być także osoba, która wykonuje zadania należące do obowiązków pracownika ochrony na rzecz przedsiębiorcy posiadającego wspomnianą wyżej koncesję, a nie została wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego. Jest to tak zwany niekwalifikowany pracownik ochrony, którego prawa znacząco różnią się od pracownika kwalifikowanego, jednak zarówno pracownik z kwalifikacjami, jak i niekwalifikowany pracownik agencji ochrony, mogą wykorzystywać w swojej pracy konieczne środki porządkowe, ale tylko kwalifikowany pracownik ochrony ma prawo do stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Czy ochrona VIP i ochrona usług masowych to usługi ochrony osób i mienia?

Ochrona osobista VIP to inna usługa – zazwyczaj spotykana podczas wystąpień publicznych, kiedy należy utrudnić dostęp do osoby chronionej dla osób postronnych. Realizowana jest przez specjalnie przeszkolonych agentów ochrony, którzy muszą zapoznać się z procedurami postępowania w sytuacji zakładniczej, a także opanować umiejętność posługiwania się bronią. Życie i zdrowie osoby publicznej może być zagrożone w każdym miejscu i o każdej porze, dlatego niezmiernie ważne jest zagwarantowanie jej bezpieczeństwa zarówno w trakcie szczególnych wydarzeń, codziennej pracy, podróży, a nawet podczas przebywania we własnym domu. Agenci ochrony osobistej muszą również znać zasady zachowania podczas imprez masowych oraz wiedzieć, jak utrzymać bezpieczeństwo na obiektach. W przypadku ochrony imprez masowych sytuacja jest nieco inna – mogą sprawować ją ochroniarze, którzy posiadają koncesję w zakresie ochrony osób i mienia (L – 0351/12), a także wszystkie niezbędne uprawnienia i przeszkolenie w zakresie BHP oraz stanowiska ich pracy.